Tato aplikace slouží k výpočtu elasticit cen vepřového masa na každém ze tří stupňů cenové vertikály: ceny zemědělských výrobců (chovy prasat) (CZV), ceny průmyslových výrobců (jatka) (CPV), ceny spotřebitelské (ceny retailu) (SC). Výpočet elasticit je realizován pomocí tzv. log-log modelu.

model-elastictity-vzorec.png

Počet nezávislých proměnných může být libovolný. Při výpočtu elasticit, aplikace provádí výběr souboru nezávislých proměnných, které nejlépe popisují chování závisle proměnné na základě uživatelem poskytnutého datového souboru. Výběr nezávislých proměnných se provádí podle nejlepšího AIC (Akaike Information Criterion) dvěma způsoby: zpět (postupné odečtení nezávislých proměnných z modelu, obsahujícího vše poskytnuté uživatelem nezávislé proměnné) a dopředu (postupné přidání nezávislých proměnných do modelu). Výsledkem je elasticita cen vepřového masa vůči nezávislým proměnným, které nejlépe popisují chování závislých proměnných (CZV, CPV, SC). Smyslem zpracované analýzy je identifikovat diference mezi jednotlivými stupni vertikály, co se týká reakci jimi realizované ceny výstupů ve vztahu k měnícím se cenám vstupů. Cílem je poukázat na odlišnou míru citlivosti cen jednotlivých stupňů vertikály ve vztahu k měnícím se cenám vstupů.  

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o sledovaných závisle proměnných (cenách na jednotlivých stupních vertikály) a jimi ovlivňovaných cenách vstupů (nezávisle proměnných).

Popis proměnné Proměnná Typ proměnné
Prasata jatečná v živém (CZV) (Kč/kg) y1 Endogenní/závislá
Vepřová kýta bez kosti (CZP) (Kč/kg) y2 Endogenní/závislá
Vepřová kýta bez kosti (SC) (Kč/kg) y3 Endogenní/závislá
Index cen zemědělských výrobců - živočišná výroba (báze 2010) x1 Exogenní/nezávislá
Index cen průmyslových výrobců (báze 2005) x2 Exogenní/nezávislá
Index cen průmyslových výrobců - ceny energie (báze 2005) x3 Exogenní/nezávislá
Index stavební produkce (údaj očištěný o pracovní dny) (báze 2015) x4 Exogenní/nezávislá
Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP - měsíční (báze 2015) x5 Exogenní/nezávislá
Průměrná měsíční mzda (Kč) (čtvrtletně) x6 Exogenní/nezávislá
směnnýkurzCZK/EUR x7 Exogenní/nezávislá
Produkce vepřového masa v tis. tun v EU-27 (bez UK) x8 Exogenní/nezávislá
Ceny chovných selat ž.hm. (Kč/kg) x9 Exogenní/nezávislá
Export vepřového masa v tunách z EU do celého světa (v tunách) x10 Exogenní/nezávislá
Import vepřového masa v tunách z celého světa do EU (v tunách) x11 Exogenní/nezávislá
Čistý export (export minus import, v tunách) x12 Exogenní/nezávislá

Vlastní modely citlivosti cen napříč jednotlivými prvky potravinové vertikály – vepřové maso v kontextu vývoje relevantních exogenních proměnných  vznikl v rámci projektu s názvem „Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso“, financovaného TAČR (Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA). Registrační číslo projektu TL01000180. řešitelským pracovištěm projektu je PEF, ČZU v Praze.

Odkaz na aplikace ShinyApp: https://krivko.shinyapps.io/CEVEMA/