Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso

  • TAČR – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
  • PID: TL01000180
  • Doba řešení: 02/2018 – 03/2021

Aplikačním garantem projektu je Agrární komora ČR

Více o projektu CEVEMA najdete i na stránkách : http://www.akcr.cz/txt/predstavujeme-cevema-projekt-zamereny-na-trh-s-veprovym-masem

Informace o projektu

Podmínky na trhu s vepřovým masem jsou svým charakterem velmi nejisté. Nerovné dotační podmínky na trhu EU společně s postupnou internacionalizací trhu způsobují výrazné cenové distorze, které negativně ovlivňují ekonomiku chovu prasat. Velmi obtížná predikovatelnost situace a vývoje cen již v minulosti odradila řadu chovatelů prasat od jejich snahy „dělat“ byznys v tomto tradičním odvětví. V důsledku ne zcela ideálních podmínek panujících na trhu poklesla soběstačnost ČR v produkci vepřového masa pod 50 %. Cílem navrženého projektu je poskytnout účinný nástroj pro potřeby zemědělců, který by jim pomohl efektivně se orientovat v tržním prostředí. Nástroj, který umožní zemědělcům reagovat na změny prostředí a tím pádem zvýšit i jejich konkurenceschopnost a udržitelnost celého odvětví.

Projekt povede k návrhu velmi specificky orientovaného modelu, který svým předpokládaným rozsahem bude představovat zcela nové pojetí modelování vývoje cen vepřového masa v podmínkách ČR. Vlastní konstrukce modelu a následné testování vztahů uvnitř modelu a výstupů z modelu vyplývajících umožní hlubší porozumění přenosu tržních i netržních signálů na vývoj ceny v celé vertikále. Výsledný model nejenže umožní porozumět procesům cenotvorby na úrovni vepřového masa, ale taktéž bude možné základní principy modelu aplikovat i na proces tvorby dalších specifických modelů vhodných pro modelování cen v případě jiných živočišných produktů. Navržený projekt umožní na půdě ČZU rozvoj hlubší spolupráce v oblasti prakticky orientovaného výzkumu se zaměřením na tvorbu cen v celé vertikále.

Odborné články


 

Cíle projektu

  • Vypracování metodického návodu týkajícího se zpracování informací o cenách ve výrobkové vertikále vepřového masa tak, aby je mohli využívat podnikatelé v zemědělské prvovýrobě při jednání s ostatními účastníky výrobkové vertikály potravin.
  • Identifikace klíčových proměnných (faktorů) ovlivňujících proces cenotvorby v případě vepřového masa.
  • Identifikace dat, která mohou predikovat vývoj k asymetrii tvorby cen při průchodu vertikálou.
  • Predikce událostí, které mohou nastat na základě korelace s událostmi v minulých obdobích.
  • Vytvoření veřejně dostupného nástroje (modelu) vhodného k simulaci “ideálního vývoje” a predikci cen v jednotlivých článcích výrobkové vertikály, včetně vzájemných vztahů existujících uvnitř vertikály.

Více o projektu najdete ZDE