Interaktivní model

Modely DEA pracují s tzv. mírou technické efektivity jednotky, která je určena poměrem váženého součtu výstupů a váženého součtu vstupů. Efektivita modelu je měřena podílem efektivního množství vstupů odpovídajícím maximálním možným výstupům. V případě více vstupů je to vážený součet vstupů a více výstupů vážený součet výstupů.

Jednotky s největší hodnotou efektivity jsou efektivní a určují efektivní hranici. Efektivní hranice vymezuje tzv. množinu produkčních možností. Efektivní jednotky leží na efektivní hranici, neefektivní uvnitř množiny produkčních možností. Modely DEA fungují dobře v případě, že hodnotíme větší počet jednotek. Pokud kombinace vstupů a výstupů hodnocené jednotky leží na efektivní hranici, potom spotřebovává malé množství vstupů a produkuje velké množství výstupů, jedná se o efektivní peer jednotku. V případě, že neleží na hranici produkčních možností, DEA poskytuje návod, jak upravit velikost jejích vstupů, popřípadě výstupů, aby se tato jednotka stala efektivní. Výhodou modelů DEA je možnost porovnat jednotky s ohledem na více si odporujících si kritérií – maximalizace jedněch procesů, minimalizaci druhých procesů, DEA umí najít důvody, proč si jedna jednotka počíná lépe než jiná.

Interaktivní modul CEVEMA nabízí producentům prasat ověřit si efektivitu své výroby v rámci porovnání s výrobci ve 14 zemích – Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Velké Británii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Švédsku.  Každý výrobce ze zemí EU se může zařadit do této skupiny zemí jako další „virtuální jednotka“ a porovnat efektivitu své výroby s výše uvedenými 14 zeměmi. Pochopitelně individuální výrobce porovnává svůj vlastní výkon s průměry různých výrobců 14 zemí EU za 6leté období, a to je třeba při hodnocení vzít v úvahu. Data pro výpočty jsou zpracována z databází INTERPig, EUROSTAT a z národních databází sledovaných zemí.


MODUL CEVEMA sleduje 6 vstupů:

 • Úhyn při odchovu a výkrmu (%)
 • Spotřebu krmiv na 1 kg přírůstku (kg)
 • Spotřebu krmiv na carcas (kg)
 • Materiálové náklady na carcas (kg)
 • Osobní náklady na carcas (kg)
 • Ostatní náklady na carcas (kg)

U materiálových, osobních a ostatních nákladů model přepočítá Kč na EURO.

MODUL CEVEMA sleduje 6 výstupů:

 • Počet porodů na prasnici (rok)
 • Počet narozených selat na prasnici (rok)
 • Počet selat odchovaných na prasnici (rok)
 • Přírůstek výkrmu na 1 kus za den (g)
 • Vyskladnění živá váha 1 kus (kg)
 • Produkce masa na 1 prasnici za rok (kg)

V národních a světových databázích je obtížné najít standardizované zdroje dat. Některé země prezentují technologie a ekonomické parametry za periodu 100 dnů, jiné za 1 kvartál, jiné za 1 rok. Podobně se liší váhové a nákladové položky u selat, výkrmu a živé nebo mrtvé váhy. Pro porovnání výkonnosti farem byly vstupní hodnoty interaktivního modulu standardizovány na základě tří kategorií hmotností:

a) odstavená selata – váha 8 kg (v GB = 7,1 kg, v ČR 7,5 kg),

b) předvýkrm – 30 kg (v GB = 37,1 kg, v ČR 30 kg),

c) živá hmotnost při porážce – 120 kg (v GB = 105,4 kg, v ČR 110 kg).

Interaktivní modul je určen pro malé a střední podniky zabývající se chovem prasat. Do modulu si každý uživatel může vkládat vlastní vstupní údaje (minimalizační i maximalizační kritéria) podle vlastních skutečných parametrů. Zdrojem dat je účetnictví, daňová evidence a další interní evidence a záznamy, ve kterých se sledují mimo nákladů a výnosů také potřebné chovatelské údaje.

Vložená data budou sloužit pouze k výpočtu pro daný podnik, nebudou se zveřejňovat a shromažďovat bez souhlasu uživatele. Vyplnění tabulky vstupních dat se nepovažuje za souhlas s dalším využíváním.

Před vložením údajů by si měl uživatel zkontrolovat, zda jsou jeho data podobná ostatním výrobcům, resp. porovnat svoje data s průměrnými nejnižšími a průměrnými nejvyššími hodnotami. Data výrazně mimo tento interval mohou být chybná ev. získaná jinou metodikou, vzhledem k jinému období, v jiných jednotkách.

Jak CEVEMA pracuje:

 1. Uživatel vloží formou dialogového boxu hodnoty šesti vstupů a šesti výstupů. Náklady (materiálové, osobní, ostatní) uvádí v Kč.
 2. Zahájí interaktivní komunikaci s modulem.

V dialogovém boxu pro zadávání hodnot jsou pro každé kritérium uvedeny průměrné nejnižší a nejvyšší hodnoty, jakých dosahují výrobci ve sledovaných zemích EU.

Dialog je založen na rozsáhlé bázi textů, které se generují podle výsledků vypočtených hodnot pro 5 virtuálních jednotek.

Podrobný popis modelu včetně ukázky výstupů je zde:

Zadavatel
Výroba
ČR 8,7 EU 6,04 *
ČR 2,78 EU 2,76 *
ČR 1,28 EU 1,18 *
ČR 6,13 EU 6,37 *
ČR 5,88 EU 3,68 *
ČR 10,5 EU 6,13 *
ČR 2,27 EU 2,3 *
ČR 26,65 EU 27,79 *
ČR 25,86 EU 26,95 *
ČR 844 EU 819 *
ČR 115 EU 120 *
ČR 2237 EU 2427 *
* Uvádíme průměrné hodnoty z výzkumu ČZU v ČR a EU
Zrušit